Lista de sobrenomes coreanos

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa

Esta é uma lista de sobrenomes coreanos, na ordem alfabética do hangul. O sobrenome mais comum da Coreia (particularmente na Coreia do Sul) é Kim, seguido por Lee e Park. Juntos, esses três sobrenomes são mantidos por cerca de metade da população de etnia coreana. Há apenas cerca de 250 sobrenomes coreanos atualmente em uso. No entanto, cada nome de família é dividida em uma ou mais clãs e, a fim de identificar o nome de uma pessoa da família, a identificação do clã de uma pessoa é necessário.

Legendas: (N) e (S).[nota 1]

Hangul Hanja Romanização McCune-Reischauer Possíveis traduções População estimada (2000)[nota 2]
Ga Ka Kaa, Gaa, Kah, Gah, Gha, Kha 9090
Gan Kan Kan, Khan 2429
Gal Kal Kal, Garl, Gahl, Karl, Carl 3178
Gam Kam Kam, Kahm, Karm 5998
姜 , 剛 , 康 , 強 , 彊 Gang Kang Kang, Kahng, Kwang, Khang 1169805
강전 岡田 Gangjeon Kangjŏn Gangjun, Gangjon, Kangjun, Kangjeon, Kangjoun, Gangjoun 51
Gae Kae Gay, Kay 86
堅 , 甄 Gyeon Kyŏn Kyun, Kyeon, Kyen, Kyoun, Kyon, Kwion 1670
慶 , 景 , 京 Gyeong Kyŏng Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong, Kung 15784
Gye Kye Kyeh, Kye, Kay, Kae, Gae, Keh, Kei 6282
髙, 高 Go Ko Ko, Koh, Goh, Kho, Gho, Kor 435839
Gok Kok Kok, Gog 155
孔 , 公 Gong Kong Kong, Kohng, Koung, Goung, Khong 85606
Gwak Kwak Kwak, Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark 187322
Gyo Kyo Kyoh, Gyoh 41
具 , 丘 , 邱 Gu Ku Koo, Ku, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu 1253
國 , 菊 , 鞠 Guk Kuk Kook, Kuk, Gook, Kug, Gug, Cook 150
Guenka Kun Koon, Goon, Guhn, Kuhn 46
Gung Kung Koong, Kung, Kwoong 562
Gwok Kwŏk Kweag, Kwog, Gwog 248
Gwon Kwŏn Kwon, Kweon, Kwun, Kwan 652495
Geun Kŭn Keun 242
琴 ,今 ,金 Geum Kŭm Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem 23489
奇 , 箕 Gi Ki Ki, Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie 26679
Gil Kil Kil, Gill, Khil, Kill, Keel, Kihl 32418
Gim Kim Kim, Kym, Geem, Keem 18925949
나 (S)
라 (N)
Na (S)
Ra (N)
Na (S)
Ra (N)
Ra, Nah, La, Rha, Rah 172022
난 (S)
란 (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nahn, Rahn, Nhan, Rhan 80
Nam Nam Nahm, Nham, Narm 257178
남궁 南宮 Namgung Namgung Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng 18743
낭 (S)
랑 (N)
浪 ,郞 Nang (S)
Rang (N)
Nang (S)
Rang (N)
Nahng, Lang 341
乃 , 奈 Nae Nae Na, Nay 440
노 (S)
로 (N)
盧 , 魯 , 路 No (S)
Ro (N)
No (S)
Ro (N)
Noh, Roh, Ro, Rho, Nho 290434
뇌 (S)
뢰 (N)
雷 , 賴 Noe (S)
Roe (N)
Noe (S)
Roe (N)
Roi, Noi 92
누 (S)
루 (N)
Nu (S)
Ru (N)
Nu (S)
Ru (N)
24
Dan Tan Dahn, Than 1585
Dam Tam Tham, Dham, Dahm, Tahm 57
Dang Tang Tang, Dhang, Thang 1025
Dae Tae Dai, Dea, Day 606
道 , 都, 陶 Do To Doh, Dho, To, Doe, Tho, Toh 54779
독고 獨孤 Dokgo Tokko Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko 807
Don Ton Dohn, Tohn, Thon, Dhon 115
Dong Tong Tong, Dhong, Tung, Thong 5564
동방 東方 Dongbang Tongbang Tongpang, Dongpang 220
Du Tu Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too 5958
Ryu Ryu Ryu, Ryou, Ryoo 603084
馬 , 麻 Ma Ma Mah, Mar, Mha 36094
Man Man Mann, Mahn, Mhan 172
망절 網切 Mangjeol Mangjŏl Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul 10
Mae Mae Mea, May 222
Maeng Maeng Mang, Meang, Maing, Meng, Maeing 20219
Myeong Myŏng Myung, Myoung, Myong 26746
毛 , 牟 Mo Mo Moh, Moe, Mho, Mao 19834
睦 , 穆 , 木 Mok Mok Mock, Mog, Muk, Mork 8191
Myo Myo Myoh, Myho 61
Muk Muk Mook 179
門 , 文 Mun Mun Moon, Muhn, Mhun 426927
Mi Mi Mee, Mih, Meeh 199
Min Min Minn, Mihn, Mhin 159054
Bak Pak Park, Pak, Bark, Pack, Back, Bhak 3895121
班 , 潘 Ban Pan Bahn, Pan, Pahn, Phan, Bhan, Van 26171
方 , 房 , 邦 , 龐 Bang Pang Pang, Bhang, Bahng, Pahng, Phang 119703
Bae Pae Bai, Bea, Pae, Pai, Bay, Pay, Pea 372064
Baek Paek Baik, Back, Paik, Paek, Beak 351275
凡 , 范 Beom Pŏm Bum, Bom, Poem, Pum 3472
卞 , 邊 Byeon Pyŏn Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon 131554
Bok Pok Pok, Pock, Bog, Pog, Bock 8644
奉 , 鳳 Bong Pong Bhong, Bohng, Phong, Pohng, Vong 11819
夫 , 傅 Bu Pu Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh 9592
Bi Pi Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi 90
賓 , 彬 Bin Pin Been, Bhin, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean 5252
Bing Ping 727
史 , 舍 , 謝 Sa Sa Sha 10118
사공 司空 Sagong Sagong Sakong, Sagoung, Sakoung 4307
森 , 杉 Sam Sam Sahm, Sham, Samm 51
Sang Sang Shang, Sahng 2298
西 , 徐 Seo Suh, Su, Sur, So, Seu, Seoh 695249
서문 西門 Seomun Sŏmun Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon 1861
昔, 石 Seok Sŏk Suk, Sok, Suck, Seuk, Seak 54610
Seon Sŏn Sun, Son, Suhn, Sen 38849
선우 鮮于 Seonu Sŏnu Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu 3560
薛 , 偰 Seol Sŏl Sul, Seul, Sol, Sull 42064
Seop Sŏp Sup, Sub, Seob, Sob 450
成 , 星 Seong Sŏng Sung, Soung, Seung, Song 185363
蘇 , 邵 So So Soh, Sho, Soo 49456
소봉 小峰 Sobong Sobong Sohbong, Sopong, Shobong, Sohpong, Shopong 18
Son Son Sohn, Shon, Soon, Soun, Sun 415182
宋 , 松 Song Song Soung, Shong, Sung 639082
水 , 洙 Su Su Soo, Suh, Sooh 199
荀 , 舜 , 淳 , 順 Sun Sun Soon 1296
昇 , 承 Seung Sŭng Sung, Seoung, Seong 3304
柴 , 施 Si Si Shi, See, Sie, Sea 3928
申 , 辛 , 愼 Sin Sin Shin, Shinn, Sheen, Chin, Seen, Sinn, Cynn 911556
Sim Sim Shim, Seem, Sheem, Shimn, Sihm 252255
Sip Sip Ship, Sihp, Seep, Sib, Seeb, Sihb, Shib 82
A A Ah, Aa 632
An An Ahn, Ahne, Ann, Aan 637786
Ae Ae Ay, Ai 123
Ya Ya Yah, Yha 180
양 (S)
량 (N) 1
梁 , 楊 , 樑 , 襄 Yang (S)
Ryang (N) 1
Yang (S)
Ryang (N) 1
Ryang, Yaung, Lyang 486645
Eo Ŏ Uh, Uhr, Eoh, Auh, Eu, Au 17551
어금 魚金 Eogeum Ŏgŭm Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum 51
Eom Ŏm Um, Eum, Uhm, Aum, Oum, Ohm, Uam 132990
여 (S)
려 (N) 2
余 , 呂 , 汝 Yeo (S)
Ryeo (N) 2
Yŏ (S)
Ryŏ (N) 2
Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yea 75196
연 (S)
련 (N) 3
連 , 燕 , 延 Yeon (S)
Ryeon (N) 3
Yŏn (S)
Ryŏn (N) 3
Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun 32528
염 (S)
렴 (N)
Yeom (S)
Ryeom (N)
Yŏm (S)
Ryŏm (N)
Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum 63951
Yeop Yŏp Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob 127
永 , 榮 , 影 Yeong Yŏng Young 259
芮 , 乂 Ye Ye Yea, Yae, Yeh, Yee 12656
伍 , 吳 , 呉 O O Oh, Oe, Au, Ou 706908
Ok Ok Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Ocg, Oag 22964
On On Ohn, Ohnn 5081
邕 , 雍 Ong Ong Ohng, Oung 964
王 ,汪 Wang Wang Whang, Wong 23447
Yo Yo 198
용 (S)
룡 (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Young, Ryong, Yung, Lyong 14067
於 , 禹 U U Woo, Wu, Ou, Wo, Uh 180141
雲 , 芸 Un Un Woon, Whun, Wuhn 170
元 , 袁 , 苑 Won Wŏn Weon, Woon, Wone, Wun, One 120465
韋 , 魏 Wi Wi Wee, We, Wie, Wei 30496
유 (S)
류 (N) 4
劉, 兪, 庾 Yu (S)
Ryu (N) 4
Yu (S)
Ryu (N) 4
Yoo, You 437900
육 (S)
륙 (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck 21545
Yun Yun Yoon, Youn, Yune, Yeun 948600
Eun Ŭn Eun, Un, Uhan, Unn 15657
Eum Ŭm Um, Em, Yeum 5936
[1] (S)
리 (N) 5
李 , 伊 , 異 I (S)
Ri (N) 5
Yi (S)
Ri (N) 5
Lee, Yi, Rhee, Ree, Rey, Rhie 6796227
In In Ihn, Yin, Inn, En, Lin 20635
Im Im Im, Yim 99986
임 (S)
림 (N) 6
Im (S)
Rim (N) 6
Im (S)
Rim (N) 6
Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim 635507
Ja Cha 178
莊 , 章 , 張 , 蔣 Jang Chang Chang, Jahng, Jhang, Gang, Zhang 943257
장곡 長谷 Janggok Changgok 52
Jeo Chŏ 48
全 , 田 , 錢 Jeon Chŏn Jun, Chun, Chon, Jeun, Cheon 687867
Jeom Chŏm 516
丁 , 程 , 鄭 Jeong Chŏng Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung 2230611
Je Che Jae, Jea, Che, Jei, Jhe 29968
제갈 諸葛 Jegal Chegal Jaegal, Jekal, Jeagal, Chegal, Chekal 4444
趙 , 曺 Jo Cho Cho, Cao, Joe, Joh, Jou 1347730
宗 , 鍾 Jong Chong Chong 962
Jwa Chwa Chwa, Joa, Choa, Jaw 3130
周 , 朱 Ju Chu Joo, Chu, Choo, Jou, Zoo, Jew 215010
Jun Chun Juhn, Jhun, Choon, Joon, Chuhn 72
Jeup Chŭp Jup, Jub, Jeub, Cheup, Chup, Cheub, Chub 4
增 , 曾 Jeung Chŭng Zeng, Jung, Cheung, Chung 6
智 , 池 Ji Chi Jee, Ch, Gi, Chee, Gee, Jhi 147572
晉 , 眞 , 陳 , 秦 Jin Chin Chin, Jean, Gin, Zhin, Chen 170980
Cha Ch'a Char, Chah, Tchah, Tcha 180589
昌 , 倉 Chang Ch'ang Chiang, Chahng 1179
采 , 菜 , 蔡 Chae Ch'ae Chai, Che, Chea 119251
天 , 千 Cheon Ch'ŏn Chun, Chon, Chen, Choun 112227
楚 , 肖 Cho Ch'o Chu, Chou, Choh 351
Choe Ch'oe Choi, Che, Choy, Chey 2169704
秋 , 鄒 Chu Ch'u Choo, Chou, Chyu 55309
Tak T'ak Tark, Tag, Tack, Thak 19395
Tan T'an Than, Than, Tann 155
Tae T'ae Tai, Tea, Te, Tay 8165
Pan P'an Pahn, Phan, Pann 290
Paeng P'aeng Pang, Paing, Peng, Pyeong, Pyeng 2825
Pyeon P'yŏn Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen, Pyeun 15308
Pyeong P'yŏng Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng 608
Po P'o Pho, Poh 129
Pyo P'yo Phyo, Pio, Puo, Peo, Pyho 28398
Pung P'ung Poong, Puhng, Poohng 586
Pi P'i Pee, Phee, Phi, Phy, Pih 6303
Pil P'il Phil, Pihl, Peel 251
河 , 夏 Ha Ha Hah, Har 213758
Hak Hak Hag, Hahk, Hahg 101
韓 , 漢 Han Han Hahn, Hann 715556
Ham Ham Hahm, Harm, Hamm, Haam 75955
Hae Hae Hay, Hai 322
Heo Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh 300448
Hyeon Hyŏn Hyun, Hyon, Hyoun, Hyen 81807
Hyeong Hyŏng Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung 6640
扈 , 胡 , 鎬 Ho Ho Hoh, Hu 6106
Hong Hong Houng, Hyong 518635
Hwa Hwa Howa, Hua 945
Hwan Hwan Huan, Howan 157
Hwang Hwang Whang, Hoang, Huang, Whong, Wong 644294
황보 皇甫 Hwangbo Hwangbo Hwangpo 9148
後 , 候 Hu Hu Hoo, Hooh, Huh 114
Heung Hŭng Huhng 462

Ver também[editar | editar código-fonte]

Notas

  1. (S) denota a Coreia do Sul. (N) denota a Coreia do Norte.
  2. Os números da população baseiam-se nos registros do Serviço Nacional de Estatística da Coreia do ano 2000. Os números para os 22 sobrenomes mais populares incluem estimativas da Coreia do Norte, enquanto os números para outros nomes referem-se apenas à Coreia do Sul.
  • ↑1 Aplica-se apenas para 梁 e 樑.
  • ↑2 Aplica-se apenas para 呂.
  • ↑3 Aplica-se apenas para 連.
  • ↑4 Aplica-se apenas para 劉.
  • ↑5 Aplica-se apenas para 李.
  • ↑6 Aplica-se apenas para 林.